Algemene voorwaarden

Algemene lever- en handelsvoorwaarden van DILLEN BVBA

Artikel 1. Toepasselijkheid / voorwaarden

1.1 Afspraken welke afwijken van deze Voorwaarden zijn slechts geldig, wanneer zij schriftelijk door Dillen BVBA worden bevestigd.
1.2 Onder deze Voorwaarden gelden enkel de webtransacties. Deze zijn aanvullend op onze Algemene Verkoopsvoorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van onze fakturen. Het aangaan van een transactie door wederpartij verondersteld kennisname van deze Voorwaarden én de Verkoopsvoorwaarden.
1.3 Eventueel overeengekomen van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen geven de wederpartij geen recht op toepassing van die bepalingen bij andere (rechts)betrekkingen.
1.4 Indien op grond van de redelijkheid en billijkheid of het onredelijk bezwarende karakter op enige bepaling in deze Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling qua inhoud en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige betekenis toe zodat daarop wel een beroep kan worden gedaan. In dat geval blijven de overige bepalingen in deze Voorwaarden van kracht.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 De aanbiedingen van Dillen BVBA zijn vrijblijvend en blijven geldig gedurende 2 werkdagen, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand, wanneer deze schriftelijk door Dillen BVBA wordt bevestigd of Dillen BVBA door levering te kennen geeft, dat zij de opdracht heeft geaccepteerd.
2.3 Al dan niet in catalogi getoonde of verstrekte monsters of modellen gelden slechts ter aanduiding, zonder dat Dillen BVBA verantwoordelijk kan worden gesteld voor detail afwijkingen van de reëel geleverde producten.
2.4 Dillen BVBA is niet gehouden tot nalevering van eenmaal geleverde producten, indien deze producten uit de productie of het verkoopprogramma van de leverancier zijn genomen.

Artikel 3. Prijzen / betalingen

3.1 De door Dillen BVBA vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van tussentijdse prijswijzigingen van leveranciers, respectievelijk wijzigingen in de wisselkoers op een dagelijkse basis bij producten, welke in vreemde valuta worden betaald, exclusief BTW en exclusief eender welke andere heffing (Reprobel&Recupel) of belasting, kost,boete of andere vergoeding.
3.2 Voor orders tot een bedrag van 150.00 EUR (ex.BTW) worden 7.00 EUR (ex.BTW) orderkosten aangerekend.
Orders boven de 150.00 EUR (ex.BTW) worden FRANCO geleverd.
3.3 Er kunnen voorschotten worden overeengekomen.Indien de overeengekomen prijs tenminste 1000 EUR (ex.BTW) bedraagt, heeft Dillen BVBA ook zonder uitdrukkelijke afspraak tegenover de klant recht op een voorschot van 25% van de netto overeengekomen prijs (ex.BTW) zonder aftrek betaalbaar binnen 8 dagen na het aangaan van de overeenkomst.Ingeval van een verplichting van de klant tot betaling van een voorschot of vooruitbetaling zal Dillen BVBA de goederen welke vallen onder de overeenkomst niet verzenden, voordat zij het voorschot zal hebben ontvangen.Indien de klant in gebreke blijft met betrekking tot de betaling van het voorschot, heeft Dillen BVBA het recht de bestelling zonder ingebrekestelling te annuleren in welk geval Dillen BVBA van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling recht heeft op een schadevergoeding ten bedrage van 10 % op het factuurbedrag.
3.4 Ieder factuur is behoudens andersluidende overeenkomst, contant betaalbaar bij aanbieding. Er loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele nalatigheids intrest van 15% per jaar tot op de dag der betaling.Bij niet betaling uiterlijk de dertigste dag wordt het onbetaald gebleven bedrag van rechtswege, zonder ingebrekestelling en ten titel van verhogingsbeding op forfaitaire wijze verhoogd met 15% en met een minimum van 50 EUR

Artikel 4. Levering

4.1 De door Dillen BVBA opgegeven levertijden zijn indicatief.overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd worden dat u de overeenkomst in stand laat.U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten of goederen geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten of goederen gereed zijn voor verzending aan u voldoen.

Artikel 5. Deelleveringen

5.1 Dillen BVBA is gerechtigd verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Dillen BVBA gerechtigd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over indien hetgeen u verschuldigd bent,heeft voldaan.Het risico betreffende de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Aansprakelijkheid / reclames
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u Dillen BVBA daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen de 2 werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, per fax, mail of aangetekend schrijven op de hoogte.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Dillen BVBA de keuze desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te crediteren.

Artikel 8. Garantie

8.1 De garantietermijn vangt aan op het moment van aflevering als bedoeld in artikel 5.
8.2 De garantie houdt in dat zaken, die materiaal- en/of constructiefouten vertonen, naar keuze door Dillen BVBA gratis worden hersteld dan wel vervangen, dan wel dat de voor herstel benodigde onderdelen beschikbaar worden gesteld of de betrokken zaken in zijn geheel worden vervangen, al naar gelang van en overeenkomstig de voor de betrokken zaken bij de leverancier geldende dan wel gebruikelijke regeling gerestitueerd. Een aldus vervangen dan wel teruggenomen zaak wordt (weer) eigendom van Dillen BVBA en dient bij de leverancier te worden ingeleverd.
8.3 Buiten de garantie vallen gebreken aan de zaken, die zijn ontstaan als gevolg van normale slijtage, of door enige van buitenaf komende oorzaak.
8.4 Het recht op garantie vervalt, indien de zaak verkeerd of onzorgvuldig is gebruikt, of indien zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dillen BVBA enige (herstel)werkzaamheden of wijzigingen aan de zaak zijn verricht of aangebracht, tenzij deze werkzaamheden of wijzigingen inherent zijn aan het in gebruik nemen van de materialen.

Artikel 9. Intellectuele eigendom

9.1 U dient alle industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Dillen BVBA geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
9.2 Dillen BVBA garandeert niet dat de aan u geleverde producten inbreuk maken op enig (ongeschreven) industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 10. Bestellingen / communicatie
10.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Dillen BVBA, dan wel tussen Dillen BVBA en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Dillen BVBA is Dillen BVBA niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Dillen BVBA.

Artikel 11. Ontbinding overeenkomst

11.1 Indien de wederpartij niet, niet tijdig, of niet behoorlijk aan enige verplichting uit een overeenkomst met Dillen BVBA voldoet, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling of ondercuratelestelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van diens bedrijf, is de Dillen BVBA gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd zijn verder toekomende rechten de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen zijn alle vorderingen die de leverancier op de wederpartij mocht hebben terstond volledig opeisbaar.
11.2 Indien de behoorlijke nakoming door Dillen BVBA van zijn verplichtingen uit een overeenkomst met de wederpartij geheel of gedeeltelijk, hetzij tijdelijk, hetzij blijvend, onmogelijk is als gevolg van één of meer omstandigheden, die niet voor rekening van Dillen BVBA komen, waaronder ook gerekend worden omstandigheden die in artikel 15 worden genoemd, is de Dillen BVBA gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 12. Overmacht


12.1 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die niet aan Dillen BVBA zijn toe te rekenen. Hieronder zullen indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Dillen BVBA, wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Dillen BVBA, een algemeen gebrek aan voor het totstandkomen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan de Dillen BVBA afhankelijk is, algemene vervoersproblemen, brand,overheidsmaatregelen, waaronder in- en uitvoerverboden.
12.2 Indien de overmacht langer dan zes maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Dillen BVBA is in dat geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

Artikel 13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Dillen BVBA en de wederpartij is het Belgisch recht van toepassing.
13.2 Geschillen tussen Dillen BVBA en de wederpartij die behoren tot de competentie van de handelsrechtbank van Mechelen en worden bij uitsluiting beslecht door de handelsrechter daar, tenzij de leverancier als eisende of verzoekende partij kiest voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

Artikel 14. Diversen

14.1 Indien u aan Dillen BVBA schriftelijke opgave doet van een adres, is Dillen BVBA gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te zenden, tenzij u aan Dillen BVBA schriftelijke opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden verzonden.
14.2 Dillen BVBA is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) beroep te doen op derden

Artikel 15. Privacy beleid

De verwerving en verwerking van persoonlijke gegevens via de website is onderworpen aan een Privacy Policy. Deze Privacy Policy maakt deel uit van deze Algemene Voorwaarden voor online verkoop. De Privacy Policy kan u hier raadplegen.